Remissvar SOU 2014:77

För att göra det lite enklare att följa remissvaren på SOU 2014:77, Från analog till digital marksänd radio - en plan från Digitalradiosamordningen, sammanställer jag här de remissvar som går att hitta hos Kulturdepartementet. Listan kommer jag uppdatera allt efterhand jag ser svar komma in.

| Bil Sweden | Tidplan för snäv, och fordon har glömts bort | | Digital Radio Sweden | Avvisar med emfas det framlagda förslaget | | Domstolsverket | Inget att invända | | Ekonomistyrningsverket | Har enbart uttalat sig om finansieringen, och instämmer i utredningens förslag gällande denna. | | ElektronikBranschen | Eniga med utredaren och ställer oss bakom förslagen som framförs i betänkandet | | Ericsson AB | Ericssons syn skiljer sig väsentligt från betänkandet på flera punkter | | Factum Electronics | Stöder utredningens förslag | | | Folkbildningsförbundet | Stöder utredningens förslag, men ställer krav | | Företagarna | Avstår från att lämna synpunkter | | Försvarets materielverk | Betänkandet är bristfälligt i sin belysning av Försvarsmaktens och totalförsvarets behov | | Försvarsmakten | Betänkandet saknar en redovisning av påverkan för totalförsvaret | | Förvaltningsrätten i Stockholm | Har inget att erinra mot de förslag som läggs fram i betänkandet | | Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB | Avstår från att yttra sig | | Göteborgs Universitet | Stöder ej utredningens förslag | | Hela Sverige ska leva | Stöder förslag, men nedsläckning av FM först när man både regionalt och nationellt uppfyller motsvarande täckning som FM sändningarna täcker idag | | Ifpi Sverige | Sammanfattningsvis är IFPI positiva till innehållet i betänkandet | | IVA - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien | FM-sändningar bör fortsätta under överskådlig tid. DAB+ är redan en föråldrad teknologi | | Justitiekanslern (JK) | Har inte några synpunkter på förslagen | | Kammarrätten i Göteborg | Har inget att erinra | | Kommerskollegium | Har inte några synpunkter på betänkandets förslag | | Konkurrensverket | Otydligheter i utredningen, alternativa sändningsmetoder bör undersökas | | Konsumentverket | Har inga synpunkter | | Kungliga Tekniska högskolan | Är emot nedläggning av FM, och ser brister i utredningen | | Linnéuniversitetet | Avstår från yttra sig i ärendet | | Ljudtekniska Sällskapet | Emot utredarens förslag, föreslår Radio och TV i samma nät | | Landsorganisationen i Sverige | Avstår från yttrande | | Länsstyrelsen i Norrbottens län | Inga synpunkter så länge geografisk täckning blir samma som FM | | Länsstyrelsen i Stockholms län | Tillstyrker förslaget så länge VMA kommer fram även till hushåll och bilar som inte har DAB+ | | Länsstyrelsen i Västmanlands län | Instämmer i förslaget, men återvinning måste beaktas | | Mediamobile Nordic Ltd | Ställer sig bakom förslaget | | Mittuniversitetet | Delar betänkandets slutsatser | | Motormännens Riksförbund | Ställer sig positiv till förslagen, men tidplan är för kort | | MTG Radio AB | Ställer sig positiv till förslagen | | Myndigheten för delaktighet | Tillstyrker förslaget | | Myndigheten för radio och tv | Eftersom myndigheten har varit delaktig i utredarens arbete lämnas endast förtydligande synpunkter | | Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | Förslagen innefattar inte en konsekvensanalys av om totalförsvaret påverkas | | Myndigheten för tillgängliga medier | Positiv till betänkandet i stort | | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Positiv till förslagen, men anser täckning som FM är viktig, och likaså närradiofrågor | | Naturvårdsverket | Har inga synpunkter | | Närradions riksorganisation | Anser att utredningen är ofullständig, att det inte finns något riksdagsbeslut om att släcka ner FM-bandet och att utredningen inte kan användas enbart som underlag för beslut om att förändra distribution av radio i Sverige | | Nätverket Närradio i Sverige | Avstyrker utredningens förslag om nedsläckning av FM-nätet till förmån för etableringen av en ny infrastruktur för radiosändningar baserad på DAB+ | | Naturvårdsverket | Har inga synpunkter | | PANEDA Tech AB | Stöder utredarens förslag | | Pensionärernas Riksorganisation | Delar i princip utredarens förslag | | Post- och telestyrelsen | Har många synpunkter på utredarens förslag inom många områden | | Public servicerådet | Ifrågasätter starkt såväl de motiv som de förslag som lagts fram av utredaren | | Rangborg Åke | Stora brister i utredningen